SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Go Rullaz
Linköping Roller Derby Club

Om klubben
Bildad

Föreningsnummer


Bankgiro

Organisationsnummer

2012-07-10 

50428-36


887-6245

802467-3470

Föreningspolicy LKPG Go’Rullaz Roller Derby Club

I LKPG Go’Rullaz Roller Derby Club värderar vi öppenhet och mångfald. Vi behandlar varandra så som vi själva vill bli behandlade och vi tänker till innan vi uttrycker våra åsikter.

Alla medlemmar är lika mycket värda, vi är ett lag och tillsammans ska vi verka för en positiv miljö för alla. Vi ska motverka all form av diskriminering.

Träningen ska genomsyras av lättsamhet och lekfullhet samt med respekt för ledare och medspelare.

Föreningens forum ska hålla sig till ämnen rörande roller derby eller föreningen.
Ämnen rörande en specifik arbetsgrupp tas direkt med arbetsgruppen.
Ämnen rörande en eller flera specifika medlemmar tas direkt med denne/dessa eller genom styrelsen.
Större ämnen rörande föreningen tas med styrelsen.


Om det kommer till styrelsens kännedom att någon brutit mot policyn kommer denne kontaktas av styrelsen. Styrelsen ska föra en dialog med berörda och om styrelsen anser att en varning är på sin plats kommer detta att utfärdas. Efter tre varningar kommer styrelsen ta beslut om eventuell uteslutning ur föreningen. Uteslutning kan överklagas till styrelsen.


Stadgar

(Stadgar för LKPG Go’Rullaz RDC - fastställda den 29 mars 2020)


Kapitel 1


§1 Ändamål

Föreningen har som ändamål att etablera, sprida och utöva roller derby i enlighet med “Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (kap 1 RF:s stadgar, bilaga).


Vi vill representera Linköping och Östergötland i bouts och ligor runt om i Sverige och världen.


Vi vill sprida kunskap om sporten och ge folk en chans att vara med att utveckla och engagera sig i den, både kulturellt och idrottsmässigt.


Vi vill stärka våra medlemmars självförtroende och rätt att ta för sig.


Vi vill stå för:   

 • Laganda
 • Positivitet
 • Öppenhet och mångfald
 • Lättsamhet och lekfullhet

Vi ska erbjuda regelbunden träning i roller derby och chansen att vara med att arrangera evenemang och engagera sig i sportens “göra-det-själv-anda”.


Föreningen ska vara öppen för alla att engagera sig. Och för alla som är över 18 år att vara med och träna. För tävling gäller Svenska Riksidrottsförbundets och Svenska Skridskoförbundets regler.


Vi ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.


§2 Föreningens namn

Föreningens fullständiga namn är: LKPG Go’Rullaz RDC

Föreningens organisationsnummer är: 802467-3470

Föreningen har sin hemort och säte i Linköping kommun, Östergötland.


§3 Översikt Sammansättning

Vi består av alla de medlemmar som har betalat in medlemsavgift.

Vi är medlemmar i Svenska Skridskoförbundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund och gällande distriktsidrottsförbund.

Vi är skyldiga att följa nämnda organisationers stadgar och tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller SF är vi skyldiga att ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna in uppgifter som begärs av dessa organ.


§4 Beslutande organ

Vårt beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och därigenom vår styrelse som verkar för att utföra våra på årsmötetens närvarande medlemmars önskemål.


§5 Verksamhets- och räkenskapsår

Vårt verksamhetsår och räkenskapsår omfattar ett kalenderår, från den 1 januari till den 31 december.


§6 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av två styrelsemedlemmar som utses av styrelsen.

De har av styrelsen då fått fullmakt att företräda föreningen och skyldigheten att återrapportera tillbaka till styrelsen.
Tillfällig fullmakt kan beviljas övriga medlemmar i föreningen.


§7 Ändring av stadgar

För att ändra föreningens stadgar krävs ett beslut från ett årsmöte med kvalificerad majoritet (kvalificerad majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste antas av en majoritet som är större än hälften av de närvarande röstberättigade).

Förslag till ändring eller tillägg i stadgarna får ges av alla medlemmar. Men måste ges till styrelsen minst fem veckor innan gällande årsmöte.


§8 Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskilda medlemmar får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist, utom i fall annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller Svenska Skridskoförbundets stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.


§9 Upplösning av föreningen

I beslut om upplösning ska föreningens tillgångar gå till att arrangera en avskedsfest för alla medlemmar. Beslutet ska tas på ett årsmöte med kvalificerad majoritet.

Vid beslut om upplösning av föreningen ska föreningens handlingar förvaras i folkrörelsearkiv.

Efter beslut om upplösning har fattats ska följande omedelbart skickas in till Svenska Skridskoförbundet:

 • Beslutet och kopior av styrelsens och årsmötets protokoll gällande ärendet.

 • Revisionsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkningar.

Kapitel 2 Medlemmar


§1 Medlemskap

Alla som vill stödja föreningens ändamål och/eller aktivt engagera sig har rätt att beviljas medlemskap.

Ansökan nekas om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller skada föreningens intressen.

Medlemskapet godkännes av någon i styrelsen under ett styrelsemöte. Medlemskapet gäller tills vidare.

Styrelsen beslutar om medlemskapet ska nekas. Minst 14 dagar innan beslutet fattas ska sökanden ges tillfälle att yttra sig om de omständigheter som är anledning till att beslutet ifrågasatts. Beslutet om avslag ska skickas till sökanden skriftligen där det redovisas klart och tydligt vad anledningen till avslaget är och hur sökanden kan överklaga beslutet. Detta ska ha nått sökanden inom 3 dagar från att beslutet fattats.

Sökanden som vill överklaga ska göra så inom 3 veckor till Svenska Skridskoförbundet.


§2 Medlems skyldigheter och rättigheter

En medlem ska:

 • följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningens organ.

 • följa föreningens tävlings- och träningsregler.

 • betala de avgifter som beslutats av föreningen.


En medlem har rätt att:

 • delta i alla sammankomster som anordnas för medlemmar.

 • ta del av all information om föreningens angelägenheter så länge det inte skadar föreningens intressen eller enskilda medlemmars integritet.


En medlem har inte rätt att:

 • ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 • kräva att få delta i styrelsemöten.

 • kräva att få ta del av styrelsens protokoll.


§3 Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

    För att få tävla i en bout eller scrimmage med laget måste medlemmen:

 • vara över 15 år. För 15-18-åringar krävs målsmans godkännande.

 • uppfylla Svenska Riksidrottsförbundets och Svenska Skridskoförbundets krav.

 • klarat av “Minimum skills”-testet.

 • varit närvarande på föreningens träningar.

 • betalat medlems- och träningsavgiften som styrelsen beslutat.

 • representera föreningen enligt föreningens stadgar.

 • visat att de har förståelse för sportens regler och etikett.

   

En medlem kan nekas att vara med och tävla i ett bout eller scrimmage om medlemmen inte uppfyller ovanstående krav eller om medlemmen har skadat sig.


§3.1 Medlems deltagande i träningsverksamhet

En medlem får delta i all träningsverksamhet om medlemmen:

 • är över 15 år. För 15-18-åringar krävs målsmans godkännande.

 • har betalat in medlems- och träningsavgifter som årsmötet beslutat.

 • inte utgör en hälsorisk för sig själv eller övriga deltagande.


En medlem kan nekas att vara med i träningsverksamhet om medlemmen inte uppfyller ovanstående krav eller om medlemmen har skadat sig.


§3.2 Medlems deltagande i kulturverksamhet

Alla medlemmar (för 15-18-åringar krävs målsmans godkännande) får delta i föreningens kulturverksamhet och gå med i föreningens arbetsgrupper så länge medlemmen inte försöker motarbeta föreningens intresse eller inte kan representera föreningen enligt stadgarna i sitt arbete för föreningen.


§4 Utträde

En medlem som önskar att gå ur föreningen ska meddela detta skriftligen till föreningens mailadress (lkpggorullaz@gmail.com). Har medlemmen vid ansökan inte betalat medlemsavgiften beslutar styrelsen om den ska betalas eller inte.


Om en medlem inte har betalat sin medlemsavgift på 2 på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapet ska upphöra.


Personen som ska underrättas om att medlemskapet har upphört.


§5 Uteslutning

En medlem som inte har betalat föreningens beslutade avgifter trots påminnelser kan uteslutas av styrelsen. Man kan även uteslutas om man brutit mot föreningens stadgar och regler, om man motarbetat föreningens intressen eller på annat sätt har skadat föreningen.


Uteslutningen gäller tills vidare men i högst 6 månader från beslutsdagen. Innan uteslutning sker ska medlemmen ha fått en varning och getts en chans att visa på förändring.


§6 Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till Svenska Skridskoförbundet enligt reglerna i kap 15 i Riksidrottsförbundets stadgar.


§7 Medlemskapets upphörande

Beslutet om upphörande av en medlem gäller inte förrän klagotiden utgått, beslutet överklagats eller när ärendet har blivit slutgiltigt avgjort.


Kapitel 3 Årsmöten


§1 Tidpunkt och kallelse

Föreningens årsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen. Ordinarie årsmöte hålls varje senast innan den sista mars på en tid och plats som utses av styrelsen.

Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner påkallat, då revisorn begär det eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar så begär. Detta ska dokumenteras skriftligt med information om varför det begärts.


Senast tre veckor innan årsmötet ska styrelsen ha skickat ut en kallelse med ett förslag på årsmötets dagordning till alla medlemmar i föreningen. Detta ska skickas ut via mail och läggas upp i föreningens forum så att alla i föreningen har tillgång att läsa igenom den. Kallelse till extra årsmöte utfärdas så snart beslut fattats om extra årsmöte.


Om det kommer upp ett förslag om ändringar i stadgarna, nedläggning av föreningen eller en sammanslagning med en annan förening måste detta stå med i förslaget på dagordningen men även i kallelsen.


Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisors berättelse, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag och inkomna förslag från medlemmarna med styrelsens yttrande ska finnas tillgänglig på föreningens forum en vecka innan själva årsmötet tar plats. I kallelsen ska det stå vart den här informationen kommer finnas tillgänglig och när.


§2 Förslag till ärenden till årsmötet

Rätt att till föreningens årsmöte väcka förslag tillkommer medlemmar i föreningen. Förslag från medlemmar ska senast två veckor före årsmötet ha inkommit till föreningens styrelse.


Styrelsen ska ha ett skriftligt yttrande till varje förslag som kommer in.


§3 Sammansättning och beslutförhet

Årsmötet består av de medlemmar som är närvarande på utsatt tid och plats. Omröstning vid årsmötet sker öppet, utom votering vid personval som ska vara sluten eller om en röstberättigad medlem begär sluten omröstning. Medlem ska personligen utöva sin rösträtt vid årsmötet. Röstning får inte ske med fullmakt.


Mötet är beslutsmässigt med de medlemmar som är närvarande på mötet. Var och ens röst är likvärdig för alla. 

Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i frågor om  stadgeändring, sammanslagning eller delning, där kvalificerad majoritet krävs. Vid lika röstetal avgörs personval med lotten och övriga frågor i enlighet med den mening som ordföranden biträder. Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning.


§4 Röst-, yttrande- och förslagsrätt under årsmötet

För att vara få rösta på årsmötet krävs att du som medlem:

 • varit medlem i minst sex veckor innan årsmötet.

 • betalat in medlemsavgiften senast sex veckor före årsmötet

Även om en medlem inte uppfyller kraven för att ha rösträtt har man rätt att yttra sig på mötet och lämna in förslag till dagordningen.


§5 Ärenden vid årsmötet

    Vid årsmötet ska minst följande behandlas och föras protokoll över:

 • Fastställande av röstlängd

 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

 • Val av protokolljusterare tillika rösträknare.

 • Klarställa att mötet har utlysts på rätt sätt.

 • Fastställande av dagordning

 • Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 • Styrelsen ber medlemmar om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

 • Fastställande av medlemsavgift.

 • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 • Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
  Val av:

 • föreningens ordförande som ska sitta i ett år.

 • föreningens vice ordförande att sitta i ett år

 • ledamöter som ska sitta i styrelsen i ett år.

 • en revisor och suppleant för denna som ska sitta ett år. (Styrelsen får ej rösta.)

 • ledamöter i valberedningen som ska sitta i ett år.

 • ordförande i valberedningen

 • ett ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.


Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


§6 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är medlemmar med rätt att rösta. Skulle vi anställa någon inom föreningen får denne inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen. Inte heller till revisor eller revisorsuppleant i föreningen.

   

§7 Ikraftträdande

Beslut som tas under årsmöten träder i kraft direkt efter att årsmötet är avslutat om inte annat har bestämts.Kapitel 4 Valberedning


§1 Sammansättning

Valberedningen ska bestå av en ordförande och minst en ledamot som valts in under årsmötet.


Valberedningen ska inom sig utse en vice ordförande. Valberedningen ska träffas när ordförande eller mer än halva valberedningen bestämmer så.


§2 Åligganden

Valberedningen ska förbereda valen inför kommande årsmöte och följa styrelsens och revisorernas arbete under verksamhetsåret.


Senast två månader innan årsmötet ska valberedningen ta reda på vilka som vill fortsätta sitta på sina poster ifall deras mandatperiod är över vid gällande årsmöte. De ska sedan informera alla medlemmar om det är någon som avsäger sig sin position och att alla medlemmar har rätt att komma med förslag på nya kandidater.


Senast en vecka innan årsmötet ska valberedningen informera om vilka som föreslagits som kandidater och vilka kandidater som valberedningen har föreslagit.


Inom valberedningen gäller tystnadsplikt i alla deras ärenden.
Kapitel 5 Revision


§1 Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av den valda revisorn.


Revisorn måste vara oberoende av de den granskar.


De har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.


De ska senast ha tillgång till detta en månad innan årsmötet.


Revisionsberättelsen ska vara inlämnad till styrelsen 14 dagar innan årsmötet.Kapitel 6 Styrelsen


§1 Sammansättning

Föreningens verksamhet leds av en styrelsen bestående av en ordförande, vice ordförande och minst 4 av årsmötet valda ledamöter.

Styrelsen utser de funktionärer som behövs för verksamheten.

Adjungerad ledamot kan utses av styrelsen. Denne har inte rösträtt men däremot yttrande- och förslagsrätt.


§2 Styrelsens åligganden

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens ärenden utanför årsmöten. Styrelsen ska tillvarata medlemmarnas intressen enligt alla gällande stadgar.


Styrelsen ansvarar för att

 • se till att föreningen följer gällande författningar och regler.

 • verkställa beslut som fattats under årsmötet.

 • leda och fördela arbetet för arbetsgrupper och resterande medlemmar.

 • föreningens pengar och ägodelar förvaltas enligt föreningens intressen.

 • se till att föreningens medlemmar får tillgång till den information de är berättigad till.

 • ge revisorerna tillgång till räkenskaperna enligt Kap 5 §1

 • förbereda årsmötet och allt vad det innebär.


Ordföranden ansvarar för att mål hålls levande och att leda styrelsen i sitt arbete enligt föreningens stadgar. Om inte ordförande kan närvara ska vice ordförande utföra dennes arbete.


§3 Kallelse, beslutförhet och omröstning

Ordföranden ska kalla till styrelsemöten. Denne är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt detta. Om ordföranden inte kallar till mötet kan de som begärt mötet kalla till det i ordförandens ställe. Minst halva antalet ledamöter måste vara närvarande, samtliga måste ha fått kallelsen, för att beslut ska kunna fattas. Minst hälften av samtliga ledamöter måste vara ense för att ett beslut ska kunna fattas. Röstningen får inte ske genom ombud. Om det blir lika röster vid en röstning får ordföranden utslagsrösten. Ordföranden avgör om hur röstningen ska utföras, även att röstning kan ske genom teknisk utrustning. Protokoll ska föras över alla styrelsemöten och dessa ska undertecknas av ordförande och sekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet om så begärs.


§4 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen kan ge beslutanderätt till ansvarspersoner i gällande arbetsgrupp. Denne ska då också återrapportera till styrelsen.Kapitel 7 Övriga föreningsorgan


§1 Arbetsgrupper och ansvarsroller

    Idrottsliga funktioner som ska finnas:

 • Träningsgrupp (träningsplanering och upplägg, arrangera bouts och scrimmages)

 • Eventgrupp (Arrangera prova på-evenemang och övriga sociala tillställningar)

    Administrativa funktioner som ska finnas:

 • Hallgrupp (Bokning- och lokalkontakt)

 • PR (Reklam, merchandise, sponsorer och sociala medier)

Utöver dessa kan styrelsen besluta tillsätta fler ansvarsroller. Flera ansvarsroller/funktioner kan ingå i samma arbetsgrupp.

§2 Instruktioner

Styrelsen ska tillsammans med arbetsgruppen fastställa dess befogenheter och skyldigheter.

Varje arbetsgrupp har frihet att komma med egna förslag och idéer men har inte befogenhet att utföra dem utan styrelsens godkännande. Varje arbetsgrupp ska ha en ansvarsperson som kontinuerligt återrapporterar om arbetsgruppens arbete.


§3 Budget och verksamhetsplan

Arbetsgrupperna ska upprätta en verksamhetsplan samt budgetförslag för arbetsgruppen till att gälla under nästföljande år. Verksamhetsplan och budgetförslag lämnas till styrelsen för godkännande inom en tidsram som styrelsen beslutat. Styrelsen gör eventuella ändringar i verksamhetsplan och budgetförslag efter föreningens skyldigheter, ekonomiska ställning och väntade utveckling, detta ska ske i samråd med gällande arbetsgrupp.


§4 Återrapportering

Ansvarsperson i arbetsgrupp ska enligt kap. 6 §4 fortlöpande återrapportera till styrelsen enligt fastställande instruktion.


 
@LKPG_Gorullaz
LKPG GORULLAZ Sponsorer
Flat track stats ranking